Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:a. ByMIC: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ByMIC insgeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 66645867;b. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie ByMIC producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie ByMIC een overeenkomst aangaat of met wie ByMIC in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;c. overeenkomst: de overeenkomst tussen ByMIC en de wederpartij;d. product: de zaak die door ByMIC wordt geleverd.Artikel 2 Algemeen2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ByMIC en de wederpartij waarop ByMIC deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per email) is afgeweken.2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ByMIC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ByMIC en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.Artikel 3 Aanbiedingen en offertes3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 3.2 De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.3.3 ByMIC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ByMIC opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ByMIC zijn aanbieding baseert.3.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ByMIC gemaakte kosten zullen worden doorberekend.3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is ByMIC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht ByMIC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.3.8 Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, website, folders of publicaties van ByMIC binden ByMIC niet.3.9 ByMIC heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet teaccepteren.Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de wederpartij deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat ByMIC feitelijk begint met de uitvoering. 4.2 ByMIC is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de wederpartij de opdrachtbevestiging voor akkoord aanByMIC heeft geretourneerd.Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst5.1 Alle verbintenissen van ByMIC voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.5.2 ByMIC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.5.3 ByMIC bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. ByMIC heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de wederpartij door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.5.4 ByMIC is steeds gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende zekerheid testellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). CheckIn Media is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CheckIn Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.Artikel 6 Verplichting van de wederpartij6.1 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan CheckIn Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CheckIn Media worden verstrekt.6.2 Indien de wederpartij programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan ByMIC ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ByMIC voorgeschreven specificaties. ByMIC is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ByMIC.6.3 De wederpartij is gehouden ByMIC onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.6.4 De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor ByMIC onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.6.5 ByMIC gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.6.6 Indien door ByMIC of door ByMIC ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.6.7 De wederpartij vrijwaart ByMIC voor eventuele aanspraken van derden, die in verbandmet de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 6.8 Indien de wederpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft ByMIC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ByMIC zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ByMIC de wederpartij hierover van tevoren inlichten.7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal ByMIC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.Artikel 8 Kwaliteit en garantie8.1 Met inachtneming van hetgeen in de opdrachtbevestiging en in de daarbij behorende technische specificaties is bepaald, dienen de te leveren producten:a. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld;b. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;c. de prestaties te leveren zoals in de opdrachtbevestiging omschreven;d. geheel geschikt te zijn voor het door de wederpartij kenbaar gemaakte doel.8.2 In geval van levering van goederen, waaronder begrepen geschreven softwareprogramma’s die ByMIC van derden heeft betrokken, geeft ByMIC aan zijn wederpartij geen verdere garantie dan ByMIC zelf geldend kan maken jegens zijn leveranciers. In geval van productieof ontwerpfouten in voren bedoelde goederen is ByMIC slechts jegens zijn wederpartij gehouden om zich zoveel mogelijk te beijveren om de fouten hersteld te krijgen c.q. vervangende goederen geleverd te krijgen.8.3 Ten aanzien van door ByMIC geleverde instructies, adviezen, cursussen etc. geldt dat ByMIC gehouden is zich naar beste kunnen in te spannen. ByMIC geeft geen enkele garantie dat de beoogde resultaten van vorenbedoelde diensten ook daadwerkelijk door de wederpartij wordt gerealiseerd. Ieder recht op garantie vervalt indien de wederpartij of derden – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ByMIC – reparaties, modificaties of manipulaties van welke aard dan ook heeft/hebben verricht aan de geleverde goederen.Artikel 9 Oplevering9.1 De door ByMIC opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 9.2 In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van (op)levering overschreden wordt, kan daarvan aan ByMIC slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te schrijven.9.3 In het geval dat een met de wederpartij overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van ByMIC ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.Artikel 10 Risico-overgang10.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.Artikel 11 Prijswijziging11.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 5 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ByMIC.Artikel 12 Honorarium voor verrichte werkzaamheden12.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.12.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van ByMIC. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van ByMIC, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.12.4 ByMIC is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ByMIC kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of overheidsmaatregelen aanmerkelijk zijn gestegen.12.5 ByMIC is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ByMIC, dat in redelijkheid niet van ByMIC mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.12.6 De wederpartij is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.12.7 ByMIC zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium oftarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. ByMIC zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.Artikel 13 Annulering / beëindiging13.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, worden alle kosten incl. BTW, die tot op dat moment gemaakt zijn, in rekening gebracht en dienen deze aan ByMIC betaald te worden conform de betalingsvoorwaarden.Artikel 14 Betaling14.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de wederpartij 25 % van het geoffreerde bedrag aan ByMIC te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.14.2 Betaling van het resterende bedrag van de door ByMIC geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.14.3 Indien de wederpartij na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ByMIC de vordering uit handen geven, in welk geval de wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag en de rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van ByMIC op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.14.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.14.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.14.7 ByMIC kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ByMIC verschuldigde bedragen betaald heeft.Artikel 15 Klachten en verjaring15.1 Klachten behoren binnen 14 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de wederpartij schriftelijk of elektronisch bij ByMIC te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de wederpartij het product dan wel de verrichte werkzaamheden onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Ingebruikneming of doorverkoop van afgenomen goederen en diensten geldt in alle gevallen als acceptatie.15.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of niet geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ByMIC geschiedt en in noodgevallen waarin de wederpartij zich vooraf onmogelijk met ByMIC heeft kunnen verstaan, doch niettemin ByMIC terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.15.3 Indien een klacht gegrond is, zal ByMIC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een vervangend product leveren, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.15.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal ByMIC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.15.5 Alle aanspraken jegens ByMIC die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij ByMIC zijn ingediend, vervallen door verjaring.Artikel 16 Ontbinding en opschorting16.1 ByMIC is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.16.2 Voorts is ByMIC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.16.3 ByMIC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ByMIC ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen nietzal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming hem rechtvaardigt.16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ByMIC op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ByMIC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken17.1 Indien ByMIC aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zakenter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.17.2 Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft ByMIC het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.Artikel 18 Aansprakelijkheid18.1 ByMIC kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;b. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.18.2 ByMIC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat CheckIn Media is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ByMIC kenbaar behoorde te zijn.18.3 ByMIC is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.18.4 In geen geval is ByMIC aansprakelijk voor schade, die is ontstaan ofveroorzaakt doordat de wederpartij het product heeft gebruikt voor een ander doel danwaarvoor het is aangeschaft.18.5 Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ByMIC geleverde en/of geïnstalleerde product, sluit ByMIC iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.18.6 De wederpartij zal ByMIC vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe dan ook genaamd, ter zake van schade en/of verlies, welke voor deze derden in verband met de door ByMIC geleverde of te leveren zaken/diensten mocht ontstaan.18.7 ByMIC is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.18.8 ByMIC is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de wederpartij. Ook niet als de wederpartij opdracht geeft tot het installeren van dergelijke illegale kopieën.18.9 ByMIC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.18.10 ByMIC is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.18.11 ByMIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van CheckIn Media in, de wederpartij eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. 18.12 De wederpartij is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de wederpartij dit nalaat, kan ByMIC niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.18.13 Indien ByMIC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ByMIC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan ByMIC uitkeert.18.14 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ByMIC of zijn ondergeschikten.Artikel 19 Vrijwaringen19.1 Indien de wederpartij aan ByMIC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.19.2 De wederpartij vrijwaart ByMIC van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.Artikel 20 Overmacht20.1 Van overmacht aan de zijde van ByMIC is onder andere sprake indien ByMIC verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen),niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van ByMIC als in het bedrijf van de wederpartij als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.20.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van CheckIn Media ten gevolge waarvan ByMIC zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.20.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van ByMIC langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.20.4 Voor zover ByMIC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ByMIC gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 21 Geheimhouding21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.21.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak ByMIC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ByMIC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ByMIC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 22 Intellectueel eigendom22.1 Alle door ByMIC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ByMIC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.22.2 ByMIC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.22.3 ByMIC is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.22.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft ByMIC de vrijheid om het product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.Artikel 23 Auteursrecht programmatuur23.1 Het auteursrecht en alle andere rechten van industriële en intellectuele eigendom betreffende door ByMIC voor een wederpartij ontworpen computerprogrammatuur en verstrekte adviezen, blijven te allen tijde integraal bij ByMIC. De wederpartij is gehouden naar beste kunnen bescherming te verlenen aan vorenbedoelde rechten van ByMIC en zal aanduidingen van de rechten niet uit de programmatuur verwijderen. Voorts verbindt de wederpartij zich uitdrukkelijk zich te zullen onthouden van enige handeling en/of enig nalaten dat een inbreuk zou kunnen vormen op vorenbedoelde rechten van ByMIC.23.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ByMIC is het de wederpartij verboden in door ByMIC ontworpen programmatuur wijzigingen aan te brengen. CheckIn Media staat jegens de wederpartij in voor het rechtmatige gebruik van, niet door ByMIC ontworpen, computerprogrammatuur en vrijwaart de wederpartij voor auteursrechtelijke acties van derden.Artikel 24 Conceptontwerp en eenmalige herziening24.1 Indien de levering een ontwerp bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de wederpartij. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.Artikel 25 Concepten en modellen25.1 Is aan de wederpartij een concept of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.Artikel 26 Slotbepalingen26.1 ByMIC behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. CheckIn Media zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.26.2 Indien de wederpartij de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de wederpartij.26.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.26.4 Op elke overeenkomst tussen ByMIC en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@bymic.nl.Algemene voorwaarden (10-10-2016).